دیروز با شکوفه های پراکنده در هوا فال میگرفتم ...
 
اگر بر صورتم افتاد خوب است اگر  نه ....!!!
 
و در دلم دعا میخواندم ..
 
باد شکوفه ها را بر صورتم روانه کند ...!!!
 
فرقی نمیکند بهار باشد یا نه ...
 
 تو که باشی دنیا زیباست